Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Sistemas de detección (en
milimétricas) para a reconstrucción
de imaxes en tempo real (estáticas
ou en movemento) en aplicación de
seguridade
Análise e síntese de sistemas
radiantes (multirreflector, mixtas
reflector reflectarray /
transmitarray, reconfigurables): en
sistemas de radiocomunicación
terrenais ou vía satélite.
Caracterización, identificación e/ou
detección non destrutiva de
materiais e sustancias mediante
espectrometría en THz
Comunicacións cuánticas
Criptografía cuántica
Información cuántica
Métodos acelerados basados en
ecuacións integrais e técnicas de
supercomputación aplicados ó
electromagnetismo computacional.
Programación paralela para
ordenadores de altas prestacións.
Compatibilidade electromagnética
(EMC), simulación e medida.
Interferencias electromagnéticas
entre sistemas (EMI), niveles de
radiación peligrosos (EMR).
Diseño de antenas e redes de
adaptación a bordo de plataformas
reales (buques, avións etc.) en
entornos complexos
Simulación electromagnética de
materiais avanzados artificiais
(metamateriales) e sistemas
plasmónicos complexos (coloides de
nanopartículas, nano-antenas, etc.)
Simulación de Surface-enhanced
Raman spectroscopy (SERS) e outras aplicacións de nanoplasmonics en
biomedicina e biosiensing
Guerra electrónica. Xestión da firma
de buques (medida, simulación e
control), tanto firma radar como
firma infravermella (IR)
Sección equivalente radar (SER),
simulación, medida e control.
Imaxen radar. Radar de apertura
sintética (SAR), radar de apertura
sintética inverso (ISAR), tomografía,
etc
Sistemas Radar de automoción.
Aplicación de campos
electromagnéticos ás técnicas de
conxelación de alimentos. Sistema
de conxelación CAS

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Deseño e caracterización de
sistemas radar para a reconstrución
de imaxes en tempo real (estáticas
ou en movimento) en aplicacións de
seguridade, industriais,
alimentarias, etc. para a detección
de obxetos ocultos
Consultoría electromagnética:
deseño e caracterización de antenas
reflectoras, estudios de
compatibilidade electromagnética e
interferencia en sistemas radiantes
en escenarios complexos,
Servicio de espectrometría en THz:
caracterización completa de
materiais (estimación de
parámetros eléctricos: índice de
refracción, coeficiente de absorción), canais de transmisión o
antenas en alta resolución; imaxes
en THz das muestras.
Análise da seguridade dos sistemas
de criptografía cuántica.
Consultoría en tecnoloxías cuánticas
Medidas electromagnéticas:
a) Caracterización de antenas ata
24GHz.
b) Medidas e ensaios de
compatibilidade electromagnética
(emisións/inmunidade radiada e
emisións conducidas) segundo as
condicións de ensaio da normativa
UNE-EN 61000 y CISPR16, en
sistemas monofásicos de baixo
consumo.
c) Medidas de cobertura e análise
de sinais en comunicación sen fíos.
Formación mediante a organización
de diversos cursos, seminarios e
xornadas relacionados coa radiación
electromagnética (interacción con
seres vivos, materiais ou estruturas
complexas; compatibilidade
electromagnética, )

Membros de grupo

Teoría de la señal y comunicaciones
Coordinador/a
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Sin asignar
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Personal Apoio
Sin asignar
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Estadística e investigación operativa
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
sen asignacion
Desconocida
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación