Bioenxeñaría e Procesos Sostible (BIOSUV)

Contact

Enderezo
Fac. de Química (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende)
Teléfono
986 812 383
Correo electrónico
Páxina web
http://biosuv.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Novas aplicacións enzimáticas na industria.
-Polimerización enzimática con lacasa na fabricación de taboleiros de madeira.
-Produción e aplicación de enzimas para a súa utilización na industria alimentaria, deterxentes, produtos químicos...
Tecnoloxías avanzadas para o tratamento, xestión e revalorización de residuos sólidos e líquidos na industria.
-Tratamento de efluentes e solos contaminados.
-Biobarreiras.
-Revalorización e uso de residuos agroforestais.
Procesos biotecnolóxicos.
-Valorización de residuos xerados en industrias agroalimentarias como materias primas en procesos biotecnolóxicos.
- Uso de sistemas biolóxicos (enzimas e microorganismos).
-Biorreactores.
-Obtención de biocatalizadores.
Novas aplicacións na industria madereira.
-Modificación das propiedades da madeira mediante métodos enzimáticos.
-Modificación da lignina novos usos:dispersante, adhesivo e absorbente.
Química verde nos procesos biotecnolóxicos.
-Estratexias de separación baseadas en sistemas bifásicos acuosos.
-Biodegradabilidade e toxicidade de líquidos iónicos
-Recuperación de metabolitos con interese industrial a partir de medios de cultivo.
Caracterización de augas residuais e solos contaminados.
-Augas residuais (DQO, COT, pH, conductividade, contido en sólidos...)
-Solos contaminados (granulometría, pH, conductividad, materia orgánica, contenido de metais, hidrocarburos...)
Palabras chave
inmobilización
industria madeireira
revalorización
biodegradación
biocatálise
bioprocesos
biorreactores
descontaminación solos
proteínas
enzimas
fermentación
efluentes industriais
depuración
procesos de oxidación avanzada
valorización refugallos.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Organización de cursos de formación:
Enxeñería bioquímica
Enxenería medioambiental.
Biocatálise aplicada.
Seguridade e hixiene na industria química.

Membros de grupo

Ingeniería química
Subdirector/a
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Ingeniería química
Coordinador/a
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
sen asignacion
Ingeniería química
Subdirector/a 2
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Personal Apoio
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
sen asignacion

Resultados de investigación