Sistemas Informáticos de Nova Xeración

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Intelixencia Artificial
Aprendizaxe Automática
Minería de Textos e Bases de Datos
Bioinformática
Sistemas de Soporte á Decisión Clínica
Palabras chave
Intelixencia artificial: Razonamento baseado en casos, Axentes e sistemas multiaxente, Computación evolutiva. Representación e adquisición de coñecementos.
Aprendizaxe automática: Clasificación, Clustering, Combinación de clasificadores, Aprendizaxe continua, Aprendizaxe profunda, Redes neuronais.
Procesamento da linguaxe natural: filtrado antispam, extracción de textos biomédicos, integración de datos clínicos e biolóxicos a gran escala.
Bioinformática: Xenómica, Proteómica, Metaxenómica.
Sistemas de apoio á decisión clínica: Análise automática de imaxes médicas.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Intelixencia artificial:
Desenvolvemento e aplicación de técnicas e algoritmos que permitan resolver problemas que, por agora, resolven mellor os seres humanos. Concretamente, o grupo ten experiencia na resolución de problemas complexos sacando partido da aprendizaxe automática, o razoamento baseado en casos, a representación adecuada do coñecemento, a utilización de axentes intelixentes, así como a optimización a través da computación evolutiva.
Aprendizaxe automática:
Ampla experiencia na aplicación de técnicas e algoritmos á resolución de problemas para os que se precisa descubrir automaticamente o coñecemento a partir de grandes cantidades de datos, creando modelos automáticos de predición e/ou aplicando técnicas de estruturación ou redución da dimensionalidade.
Procesamento da linguaxe natural:
Aplicación de técnicas avanzadas de procesamento semántico da linguaxe natural para o filtrado de correo non solicitado (spam) ou a extracción automática de información da literatura biomédica.
Bioinformática:
Desenvolvemento, aplicación e posta a punto de técnicas para a resolución de problemas biolóxicos mediante computadores mediante a análise de grandes cantidades de datos experimentais (high throughput), incluídas a secuenciación de nova xeración ou a proteómica, así como a integración de información procedente de bases de datos biolóxicas abertas.
Sistemas de soporte á decisión clínica:
Desenvolvemento de sistemas de soporte á decisión clínica baseados no uso de técnicas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e aprendizaxe profunda para a explotación de historia clínica electrónica, incluíndo información estruturada e non estruturada, así como para a creación de sistemas CAD (Computer Aided Diagnosis) a partir de imaxes médicas.

Membros de grupo

Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Subdirector/a
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Coordinador/a
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Subdirector/a 2
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Desconocida
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Desconocida
sen asignacion

Resultados de investigación